20. august 2018

(Lo)omariikluse sambad

Mõtisklus siilist, soolast ja saladusest

Muistend kõneleb, et ennevanasti pidanud Kalevipoeg kurivaimuga hirmsat taplust. Parema sõjariista puudumisel äigas hiid lauajupiga, aga paharetile ei teinud see suuremat häda. Lähedal puhmas juhtus passima rott, kes soovitas Kalevipojal serviti lüüa. Nii tuligi üks Eesti sõjaajaloo kuulsamaid võite. Tänulik Kalevipoeg kinkis targale närilisele tükikese oma kuuest (teise versiooni järgi puistas ta looma üle männiokastega) ning rotist sai paugupealt siil.

Pexels
Tänapäeval nimetatakse siili nõuannet efektiivsuse tõstmiseks või optimeerimiseks. Eesti rahvas on pidanud strateegilise oskusteabe valdajaks pisikest looma, samas kui karu ja hunti kujutatakse muinasjuttudes-muistendites pigem lollide ja saamatutena. Mida see õieti tähendab? Eks väikerahva sümpaatia kaldub väikeste elajate poole. Hundid ja karud on murdjad, laamendajad ja lõhkujad (Karu = Venemaa jne). Seevastu siil aitab tülikatest kahjuritest lahti saada. Kui siilivana poleks nii isepäine elukas, oleks inimesed ta ammu kodustanud nagu jänese või sea.

Kolm siili sobiksid Eesti vapile kahtlemata paremini kui kolm lõvi. Muide, Tšehhi keskosas asuva Vysočina maakonna vapil võibki traditsioonilise möiralõvi kõrval näha pontsakat okaskera. Ka samas maakonnas asuva Jihlava linna vapil sammub lõviga kõrvuti siil. Võrdväärsed loomad, või mis?

Võtkem malli Kalevipojast: väikseid tegijaid tasub kuulata, nende sõnadel on lõvi jõud.

*
Pexels
Eestimaa seisab soode ja soola peal. Soost tuli muistsel ajal raud, rauast tahuti mõõku, mõõkade eest hangiti soola. Hiljem, Hansa Liidu aegadel, kindlustas soolaäri siinsetele kaubalinnadele soliidse tulu. Egas ilmaasjata öelda: Tallinn ehitati soolale. Tuleb kurbusega tõdeda, et Eestis on hinnad endiselt soolased. Selline on eesti rahva komme - kõike tuleb ohtralt soolata.

Sool - keemikute keeles naatriumkloriid - on eluks hädavajalik aine. Suur osa inimkeha kudedest sisaldab soola. Talvel soolatakse maanteid ning sedasi säästetakse kahtlemata lugemata arvul inimelusid. Soolasilk peletas suurema nälja Eesti taredest välja. Aidanurgas seisnud soolatünn on külmiku vanaisa.

Ka maa sool on eluks hädavajalik. Maa soolata kuivab elu Eestimaa külades kokku, vaim kängub ja hing kärbub. Õnneks põlevad veel tuled väikeste kooli- ja rahvamajade akendes, veel leidub ärksaid tegijaid ja aatega olijaid. Rahvamajad on meie soolavakad.

*
Laulva revolutsiooni vallandasid loodushoid ja kultuurijanu. Samal ajal, kui öeldi "ei" fosforiidi kaevandamisele, joonistati noodivõtmeid isamaalise muusika partituuridesse. Kirjanikud ja kunstnikud tõid tõe rahva ette. Sirpi, Loomingut ja Vikerkaart loeti nagu pühakirju.

Pexels
Meie tõelised vabadussambad, millel kogu riik püsib, on loodus ja kultuur. Ikka kipub see vahel meelest minema. Mõni ei taha sellist juttu kuuldagi - kõige alus, A ja O, olevat majandus! Õnnetuseks kasvab majandus looduse arvelt ja täiesti kultuuritult.

Eesti vabaduse valemisse on sisse kirjutatud paradoks. Loodus ja kultuur (ladina keeli: natura ja cultura) mõjuvad vastanditena. Loodus peaks eestlase ülima ideaali järgi olema puutumatu, ent kultuur olgu selline, mis puudutab. Pimeda põlislaane ja lopsaka vaimupõllu vahel on hea elada. Selles vastandite pingeväljas säilib, hargneb ja pikeneb eestlaste juurestik.

Ehtsat "Eesti värki" on raske kirjeldada, veel raskem lahti seletada, ent selles mõistatuslikkuses peitubki elujõuline iva. See, mis ei allu mõistusele, jääb paremini külge südamele. Eesti on üks väike saladus.

Ja saladust tuleb hoida.

13. august 2018

Kuis pühä vaim üles herätä

Ma olõ joba mitu raamadut vällä andnud ja tuuperäst küsütäs mu käest küländ sakõstõ, et kuis vaim pääle tulõ vai kost ma saa inspiratsiooni. Tuu pääle ei mõistaki midägi tarka üteldä. Hää mõtõ satas nigu taivast alla - valgõst pilvest vai tsirgu nokast, pääväjuti otsast ja vikerkaarõ küllest.

Loomingu jaos lätt tarvis kolmõ "tsiooni": inspiratsioon, motivatsioon ja emotsioon. Tõistmuudu ütelden: piät välgätämä hää mõtõ, piät olõma huvvi ja õigõ tunnõ, sis om inemine luumisväke täüs. Ilma välgu ja paugulda ei sünnü tuhka egä timmandit. Huvvi ja tunnõt iks jakkus, a mõttõvälgätüsega om uma jant.

Inspiratsiooni om vajja kõigil pää ja käega tüütegijil: oppajal, tiidläsel, ahukaadil, poliitigul, hiussõlõikajal, kokal, tarkvara programmeerijal ja nii edesi. A loomingulidsel meistril nigu kiränigul, kunstnigul, näütlejäl ja kinotegijäl om vast inspiratsiooni tarvis inämb ku tõisil.

Pixabay
Mu meelest om olõman kattõ sorti inspiratsiooni: suur ja väikene. Suur inspiratsioon tähendas tuud, ku näütüses kiränigul tulõ määndsegi ainõ põhjal mõtõ kirutada jutt, luulõtus vai näütemäng. Väikene vai juuskva inspiratsioon om joba peenemb värk: tuu piät kirutaden kõik aig manu tulõma, egä rea ja lehekülle pääl.

Üts kimmäs inspiratsiooniläte om kultuur. Kiränik iks tsihvas tõsõ kiränigu päält. Juhtus, et loet määnestki raamadut vai kaet filmi ja peräst mõtlõd edesi. Mõni teos haard üten ja härgütäs. Teküs kettreaktsiuun, ütest teosest kasus vällä tõnõ. Itaalia kirämiis ja märgiuurja Umberto Eco ütel: "Kõik raamadu kõnõlõsõ tõisist raamatist." Luuja mõttõmaailm om kokku loetu, kaetu ja kullõldu.

Kõgõ inämb inspiriirva muiduki elu ja inemise. Võtami kats tähtsät kirändusteost, "Tõde ja õigus" ja "Kevade". Mi jaos väega tähtsä kiränigu Tammsaarõ ja Luts köütseva latsõpõlvõ ja noorusaastide mälestüse ütes kunstilidsõs tüküs. Vargamäe Andresel om Tammsaarõ esä nägu, Arno Tali kirut Luts eläväs uma väikevelle pääle mõtõldõn. Egä kunstnik pand hindäst ja umastõst midägi teose sisse.

Mõni inemine inspiriir. Kunstnigul piät iks uma muusa olõma. Tõnõkõrd tulõ tuud muusat kavva otsi. Astrid Lindgren kirut lustilidsõst mätsagust mehekesest, kel nimes Karlsson katusõ päält. Ilon Wikland joonist raamadule pildi. Ku tä näüdäs Lindgrenile, määne päätegeläne tä meelest vällä näge, siis kiräniguimänd ütel: "Ei, seo ei olõ küll Karlsson." No mis tetä! Wikland läts veitü ao peräst turu pääle ja näkse sääl ütte lühükest jürret prantslast, kiä põrist midägi. Wikland tormas uma tüütarrõ ja tsehkend nalaka prantslasõ üles. Ja tuud näten kitse Lindgren: "Jah, sääne om Karlsson!" Nii et Karlsson katusõ päält om periselt prantslanõ turu päält.

Tõnõkõrd om nii, et inemine õkva ei inspireeri, a kuidakimuudu mõotas. Seo suvi trehvsi ma kõrraga kattõ luulõtajat ja peräst tuud olli nigu är tettü. Naksi esi kah luulõtama ja säi riime terve õdagu. Luulõtuhin läts edesi viil paar nädälit. Nüüd ma pelgä, et kui ma balletitantsjaga kokku saa, siis nakka "Luikede järve" vihtma.

Elu ja inemise toova üten murõt ja vaiva kah. Ku pallu kunsti om sündünu hingehädäst ja haigõst meelest! Viivi Luik om väega illusalõ luulõtanu: "Käsi kirutas ja ütskõrd tuu tummõ valu nõsõs paprõ päält ja muutus elujõus." Nii om. Nii nigu üükülm tege pihlaka magusambas, tege murõ inemise õndsambas.

Vaim või ka sis pääle tulla, ku mõtlõd midägi tõistmuudu tetä. Ei olõ mõtõt kirutada tuust, millest om joba tuhat kõrda kirutadu. Om vajja midägi vahtsõt vällä mõtõlda, nii et tuu meelütäs lugõjid ligi. Äriga om sama lugu. Ettevõtja piät pandma pistü ummamuudu äri. Valla om tettü hainasöögikohvikid (veganikohvikid) ja raipõrestoraane (McDonald'si ja tõsõ kipõsöögikotussõ), a mõni võisi tätä söögikotussõ, kon pakutas õnnõ kama ja karaskit. Kas ummamuudu äril lätt häste, om joba tõnõ asi.

Tuu näüdüse hoobis spordivallast. Viiskümmend aastat tagasi peeti olümpiamängõ Mehhikon, Mexico City liinan. Korgõlõkargamisen tull olümpiavõitjas ameeriklanõ Dick Fosbury. Kulla sai tä olümpiarekordiga 2.24. Fosbury tekse midägi säänest, midä viil es olõ tettü: karas üle lati, sälg iin. Tuul aol oll kombõs, et keriti hinnäst, külg iin, üle lati. Fosburyt kaeti nigu imeluuma, a peräst naksi tõsõ korgõlõkargaja tedä ahvma. Tulõ är märki, et Jüri Tarmak võitse viil 1972. aastal kulla rullstiilin, a peräst tuud omma olümpiavõitja õnnõ Fosbury viisi pruuknu.

Fosbury esi ütel, et tä oll laisk ja mõtõl, kuis saasi kergembale üle lati. Laiskus om hää alus inspiratsioonile. Pallu tehnigavidinid om vällä mõtõldu laiskusõst ja mugavusõst. Igävüs kah avitas. Ku ei olõ midägi tetä, nakad lollusi vällä mõtlõma, a tuust lollusõst või suur asi tulla.

Ma naksi uma edimest raamadut kirutama koolipõlvõn. Oll lämmi suvi ja es olõ muhvigi tetä. Alusti üte põnõvusjutu kirutamist. Tuust jutust es tulõ midägi vällä. A siiamaani om nii, et ku mul om ikäv, sis kiruta midägi põnõvat.

Egä inspiratsioon om veidü jumalik ja kunstnik või olla pühämiis vai prohvõt. Eestin omma olnu peris rahvaprohvõti nigu Maltsvet, Järva Jaan ja Lõuna-Eestin prohvõt Vivva Kordo, kiä muusean kuulut ette vaba Eesti riiki, suurt sõta ja rahva Tsiberile kiudutamist. Üte perimuse perrä nakas Kordo ette kuulutama pääle tuud ku ta pidi piaaigu är kuulma. Võisi tõistmuudu kah olla. Tä oll hobõsõvaht, valvas üüse hobõsid ja mis üüse lakõ taiva all iks tetä om. Nakad egäsugudsid asju ette kujutama ja tulõvikku nägemä.

Jumalik inspiratsioon või sakõstõ tulla loodusen. Piiblin kõnõldas, et ristirahva kiusaja Saulus sai kõrbõn, Damaskuse tii pääl ilmutusõ ja tääst sai kimmäs ristiinemine Paulus. Muhamed sai Allahilt edimädse ilmutusõ üten koopan. Buddha istse 40 päiva ja üüd puu all, kon jõudse uma oppuseni. Mäe ja oru, mõts ja meri härgütäse igävädsest aost pääle luuma, mõtlõma maa ja ilma üle.

Kõik pühäkirja omma vägevä inspiratsiooni rüpen sündünü. Egä raamat om piibli sugulanõ. Hää mõtõ omgi nigu pühä vaim. Pühä vaimu tegemisi ei saa ilmangi tävve aruga seletä. Tä tulõ, ku om õigõ aig, a inemine esi piät kah meele ja süamega valmis olõma. Jõvvagi tagasi algusotsa: ku om huvvi ja õigõ tunnõ, sis küll tuu vaim ka pääle tulõ.

Seo kirätükü alusõs om Kaika suvõülikoolin kõnõldu jutt "Vaim tulõ pääle: mõttõvälgätüs ja luumisvägi"